Szanowni Państwo mam przyjemność przedstawić Państwu moją firmę i zaproponować współpracę w dziedzinie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Posiadam do tego niezbędne uprawnienia, a w szczególności licencję zarządcy nieruchomości nr 2854. Doświadczenie jakie nabyłem przez lata pracy w ZGM jako administrator a następnie kierownik ADM – 1 pozwoliło mi poznać w szczegółach problemy Wspólnot Mieszkaniowych i właściwie zorganizować firmę, tak aby załatwiać sprawy mieszkańców w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, ku ich zadowoleniu. Wszystkie sprawy związane z lokalami załatwia się w jednym miejscu - od początku do końca, ponieważ posiadam pełne zaplecze techniczne i osobowe potrzebne do prowadzenia działalności Zarządcy. Gwarantuję pełny profesjonalizm i obsługę na wysokim poziomie. Gwarancją tego są pracownicy z wieloletnim stażem pracy na podobnych stanowiskach, a wśród nich licencjonowani zarządcy posiadający duże doświadczenie zawodowe.

Oferuję usługę w pełnym zakresie, łącznie z pomocą prawną i przygotowaniem dokumentacji technicznej i kosztorysowej w planowanych robotach budowlanych. Szerszy zakres oferowanych usług przedstawiam w dalszej części strony.


Tak więc zapraszam do siedziby mojej firmy przy ul. Zwycięzców 13, wszystkie Wspólnoty, które byłyby zainteresowane przyjęciem oferty zarządzania ich nieruchomością.

*Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach nie wyodrębnionych i weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości;

*Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego;

*Dbałość o bezpieczeństwo budynku i jego mieszkańców poprzez zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz branie udziału w tych kontrolach;

*Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali w zakresie uzgodnionym ze wspólnotą, terenu nieruchomości określonego w § 1 umowy, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw.

*Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, a także dyżurów całodobowych w zakresie usuwania awarii instalacji wod-kan, c. o., elektrycznej i gazu;

*Zapewnienie usług kominiarskich, i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych;

*Zapewnienie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej;

*Usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych w § 6 umowy;

*Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynków położonych na nieruchomości wspólnej;

*Opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

*Zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi po uprzedniej akceptacji Zarządu Wspólnoty, związanych z realizacją zadań wymienionych w pkt 3-9 umowy, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych;

*Reprezentacja ogółu właścicieli w sprawach dotyczących wspólnoty przed sądami, wobec organów administracji rządowej i samorządowej, a także w stosunkach z członkami wspólnoty i osobami trzecimi;

*Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;

*Przygotowywanie projektów planu gospodarczego dotyczącego utrzymania nieruchomości wspólnej i korekt tego planu – w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej;

*Przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego, o którym mowa w pkt 14 - w tym rozliczeń funduszu remontowego;

*Otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy;

*Prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej z wyodrębnieniem kosztów co do rodzaju a określonych w § 4 ust. 4 dział A i B i innych kosztów wg tytułów dostaw i świadczeń oraz ewidencji przychodów i zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej , Funduszu Remontowego i innych przychodów według tytułów opłat za dostawy i świadczenia do lokali.

*Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności najpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego;

*Przygotowywanie informacji kwartalnych o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach Wspólnoty Mieszkaniowej (jeżeli z żądaniem takim wystąpi co najmniej 1/10 właścicieli lokali liczona wg udziałów);

*Pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

*Wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej po uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty, o ile na ten cel były wykorzystywane;

*Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali – dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej;

*Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną przy pomocy programu komputerowego specjalnie opracowanego dla wspólnot mieszkaniowych;

*Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym;

*Kosztorysowanie i nadzór nad robotami budowlanymi;

*Składanie i podpisywanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej dla potrzeb Urzędu Skarbowego, GUS i innych organów, sprawozdań finansowych i statystycznych z działalności Wspólnoty;

*Pomoc prawna w załatwianiu spraw Wspólnoty;

*Usługa konserwatora ukierunkowanego na roboty elektryczne;

*Wykonywanie innych czynności przewidzianych przez ustawę o własności lokali.


Dane kontaktowe

Zarządzanie, Administrowanie Nieruchomościami Licencjonowany Zarządca Nieruchomości Jacek Sobański.


tel.: +48 94 35 236 28
tel./fax: +48 94 35 260 01
komórkowy: +48 603 068 671

prezes@zansobanski.pl
biuro@zansobanski.pl 

ul. Zwycięzców 13
78-100 Kołobrzeg

ZAN Sobański  © All Rights Reserved.

Tomasz Kolasa tel.: 600 992 272